ARBO – självbärande skyddselement

  • är ett skyddselement för rotsystem
  • ARBO – vägunderlag, ett skyddselement, som är en självbärande konstruktion att användas under gång- och cykelvägar 
  • system för tillvaratagande av dagvatten

 

Då världen och Finland urbaniseras och klimatet förändras för det med sig nya utmaningar inom byggandet av städer  och deras ekologi. I denna samhälleliga brytningstid  har dagvattenhanteringen och stadsträden en stor betydelse i utbyggnaden av våra samhällen och deras behandling och behov bör tas i beaktande. Bra resultat nås då man kombinerar olika urbana funktioner till en symbios  på samma plats, dvs. dagvattenhantering och rötters växtbetingelser.

Här har stadsplanerare , landskapsarkitekter, arborister och skogsfolk en viktig uppgift.

Denna design betyder byggnation av flerskiktade , även utmanande, växtunderlag. Nyttan är:

  1. Bättre tillvaratagande av dagvatten.
  2. För stadsträden mera naturliga växtförutsättningar.

Träd är mångsidiga nyttoväxter och de funktionerar bla. som:

-renare av luften

-syreproducenter

-upptagare av kol (kolkompensation = bindning av kol)

-nedkylare av luft (evatranspiration) och beskuggare

-möjliggör en mera mångsidig biodiversitet

-förhöjare av värdet på fastigheter

alltså befrämjare av människans välfärd.

 

Trädens framtida, urbana växtbetingelser har redan byggts en tid och här tar man hänsyn till att träd behöver:

vatten, syre, organiskt material, tillräckligt med utrymme , skydd och förmåga att tåla tryck ovanifrån.

Lösning = materialet till att tåla ovanjordiskt tryck utgörs av mångcelliga  element eller moduler, gjorda av återvunnen, lätt plast. Dessa placeras genast under beläggningen men på den naturliga markytan. Cellelementen på sätt och vis flyter på markytan. Beläggningen kan vara asfalt, sten, betong.

Dylika lämpliga platser är p-platser, gågator, bostadsområden, takterasser och-trädgårdar etc.

Modulerna är kvadratformade, av olika storlek och olika konstruerade beroende på användningsområdet. Höjden är 85mm och 150mm och elementen sammanfogas med särskilda fogtappar.

Modulmaterialet kan skrotas och återanvändas men det görs sällan ty dessa moduler kan tas i bitar och användas på annan plats på nytt.


Ta kontakt

Be om mera info angående våra produkter och tjänster eller lämna kontaktbegäran på vår blankett. Vi svarar så fort som möjligt.

Du kan även ringa 0500 210 390 eller skriva till oss på

    Integritetspolicy